glosar gpdr

Glosar GDPR

În aplicarea Regulamentului general privind protecţia datelor şi a Legii nr.190/2018, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează (glosar GDPR):

„GDPR”, “Regulamentul” = Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului în 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter  personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD / General Data Protection Regulation – GDPR);

DPO = responsabilul cu protecția datelor (în limba engleză, data protection officer);

„responsabilul de protecţia datelor” înseamnă persoana din cadrul Organizatiei cu sarcini/responsabilităţi specifice privind funcţionarea corespunzătoare a sistemului de protecţie a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile GDPR precum şi elaborarea, implementarea şi monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului GDPR;

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;  

„sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibil conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după anumite criterii funcţionale ori geografice;  

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:

 • colectarea – strângerea, adunarea ori primirea datelor cu caracter personal prin orice mijloace legale şi din orice sursă;
 • înregistrarea – consemnarea datelor cu caracter personal într-un sistem de evidenţă automat ori neautomat, care poate fi registru, fişier automat, baza de date sau orice formă de evidenţă organizată, structurată ori ad-hoc sau într-un text, înşiruire de date ori document, indiferent de modalitatea în care se înscriu datele;
 • organizarea – ordonarea, structurarea sau sistematizarea datelor cu caracter personal, conform unor criterii prestabilite, potrivit atribuţiilor legale ale operatorului, în scopul eficientizării/optimizării activităţilor de prelucrare a acestora;
 • stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese, inclusiv prin efectuarea copiilor de siguranţă;
 • adaptarea – transformarea datelor cu caracter personal colectate iniţial, conform criteriilor prestabilite şi scopurilor pentru care au fost colectate;
 • modificarea – actualizarea, completarea, schimbarea, corectarea ori refacerea datelor cu caracter personal, în scopul menţinerii caracteristicilor de exactitate, realitate, actualitate;
 • extragerea – scoaterea unei părţi din categoria specifică de date cu caracter personal, în scopul utilizării acesteia, separat şi distinct de prelucrarea iniţială;
 • consultarea – examinarea, vizualizarea, interogarea ori cercetarea datelor cu caracter personal, fără a fi limitate la acestea, în scopul efectuării unei operaţiuni sau set de operaţiuni de prelucrare ulterioară;
 • utilizarea – folosirea datelor cu caracter personal, în tot sau în parte, de către şi în interiorul operatorului, împuterniciţilor operatorului ori destinatarului, după caz, inclusiv prin tipărire, copiere, multiplicare, scanare sau orice alte procedee similare;
 • dezvăluirea/divulgarea – a face disponibile date cu caracter personal către terţi prin comunicare, transmitere, diseminare sau punerea la dispoziţie în orice alt mod;
 • alăturarea – adăugarea, alipirea sau anexarea unor date cu caracter personal la cele deja existente, pe care nu le modifică;
 • combinarea/alinierea – îmbinarea, unirea sau asamblarea unor date cu caracter personal separate iniţial, într-o formă nouă, pe baza unor criterii prestabilite, pentru scopuri anume determinate;
 • blocarea – întreruperea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • restricţionarea – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • ştergerea – eliminarea sau înlăturarea, în tot sau în parte, a datelor cu caracter personal din evidenţe sau înregistrări, prin împlinirea termenului de păstrare, la atingerea scopului pentru care au fost introduse, caducitatea, inexistenţa, inexactitatea;
 • transformarea – operaţiunea efectuată asupra datelor cu caracter personal având ca scop anonimizarea ori utilizarea acestora în scopuri exclusiv statistice;
 • distrugerea – aducerea la stare de neîntrebuinţare, în condiţiile legii, definitivă şi irecuperabilă, prin mijloace mecanice sau termice, a suportului fizic pe care au fost prelucrate date cu caracter personal.  

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau prin dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;  

„persoană împuternicită de operator/procesator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;  

„reprezentant” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul art. 27 din GDPR, și care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită de operator sub aspectul obligațiilor care le revin potrivit dispozițiilor GDPR;  

„destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective este supusă normelor aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;  

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism alta (altul) decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„utilizator” înseamnă orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal; are calitatea de utilizator al datelor cu caracter personal, personalul Organizației/Operatorului sau al împuternicitului acestuia ale cărei atribuţii de serviciu presupun operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

„încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, ori la accesul neautorizat la acestea;  

„date genetice” înseamnă acele date cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moştenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective şi care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;

„date biometrice” înseamnă acele date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice de natură a permite sau confirma identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

„date privind sănătatea” înseamnă acele date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;

„reguli corporatiste obligatorii” înseamnă politicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru UE, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe țări terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;  

„autoritate de supraveghere” este o autoritate publică independentă instituită de un stat membru UE, responsabilă de monitorizarea aplicării GDPR, în scopul protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea și în vederea facilitării liberei circulații a datelor cu caracter personal în cadrul UE;

„autorităţi şi organisme publice” – Camera Deputaţilor şi Senatul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile şi instituţiile publice autonome, autorităţile administraţiei publice locale şi de la nivel judeţean, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea acestora. În sensul Legii nr. 190/2018, sunt asimilate autorităţilor/organismelor publice şi unităţile de cult şi asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică;

„număr de identificare naţional” – numărul prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidenţă şi care are aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul paşaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială de sănătate;  

„creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea lor pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;  

„pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică menite a asigura neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

„plan de remediere” – anexă la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, întocmit în condiţiile prevăzute la art. 11/Legea nr. 190/2018, prin care Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea naţională de supraveghere, stabileşte măsuri şi un termen de remediere;  

„măsură de remediere” – soluţie dispusă de Autoritatea naţională de supraveghere în planul de remediere în vederea îndeplinirii de către autoritatea/organismul public a obligaţiilor prevăzute de lege;

„termen de remediere” – perioada de timp de cel mult 90 de zile de la data comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în care autoritatea/organismul public are posibilitatea remedierii neregulilor constatate şi îndeplinirii obligaţiilor legale;

„îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public” – include acele activităţi ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ale organizaţiilor neguvernamentale, care servesc realizării obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionării sistemului democratic, incluzând încurajarea participării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi a pregătirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor şi valorilor democraţiei.

Pentru informatii suplimentare va recomandam sa cititi legislatia GDPR.
https://analizariscbraila.ro/legislatie-gdpr/

Call Now Button